Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν, για τη δική σας ενημέρωση.

1. Γενικά

1.1 Αυτοί οι Γενικοί Όροι Παράδοσης και Πληρωμής ισχύουν για όλες τις παραδόσεις και τις υπηρεσίες μας, εάν ο πελάτης είναι επιχειρηματίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

1.2 Οι παρόντες Γενικοί Όροι Παράδοσης και Πληρωμής ισχύουν μόνο εάν και στο βαθμό που δεν συμφωνείται ρητώς άλλως.

1.3 Οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις του πελάτη που αντιβαίνουν στη δική μας ισχύουν μόνο στο βαθμό που έχουμε ρητά συμφωνήσει γραπτώς σε αυτούς. Αυτό ισχύει και αν πραγματοποιούμε παράδοση χωρίς κρατήσεις, ακόμη και αν γνωρίζουμε τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις του πελάτη.

2. Τιμές

2.1. Εφόσον δεν συμφωνείται διαφορετικά σε μεμονωμένες περιπτώσεις, οι εφαρμοστέες τιμές είναι εκείνες που ίσχυαν τη στιγμή της σύναψης της συνεργασίας, σε ευρώ. Οι πρόσθετες υπηρεσίες χρεώνονται ξεχωριστά.

2.2 Όλες οι τιμές είναι οι καθαρές τιμές και δεν συμπεριλαμβάνουν τους φόρους επί των πωλήσεων, τους οποίους ο πελάτης πληρώνει, επιπλέον, με το αντίστοιχο νόμιμο επιτόκιο.

3. Παράδοση, καθυστερημένη παράδοση, προθεσμίες, ακύρωση της σύμβασης

3.1 Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Incoterms® 2010. Ο τόπος παράδοσης και ολοκλήρωσης είναι η αντίστοιχη μονάδα παραγωγής μας.

3.2 Οι ημερομηνίες παράδοσης και οι προθεσμίες παράδοσης δεν είναι δεσμευτικές. Οι περίοδοι παράδοσης υπολογίζονται από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας μας.

3.3 Οι συμβατικές μας υποχρεώσεις υπόκεινται στην επιφύλαξη της ορθής και έγκαιρης παράδοσης από τους προμηθευτές μας.

3.4 Όσον αφορά τις ημερομηνίες παράδοσης και τις προθεσμίες παράδοσης που δεν έχουν συμφωνηθεί δεσμευτικά, ο πελάτης μπορεί, μετά την εκπνοή αυτών των ημερομηνιών, να μας καθορίσει μια εύλογη περίοδο χάριτος τουλάχιστον δύο εβδομάδων για την παράδοση / απόδοση των υπηρεσιών μας. Μπορούμε να είμαστε σε αθέτηση μόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας.

3.5 Έχουμε δικαίωμα διατήρησης εάν ο πελάτης είναι σε καθυστέρηση με τις υποχρεώσεις του, ανεξαρτήτως του νομικού λόγου ή της νομικής σχέσης των υποκείμενων υποχρεώσεων.

3.6 Διατηρούμε το δικαίωμα να καλύψουμε πλήρως ή εν μέρει τις υποχρεώσεις παράδοσης μέσω εταιρείας που ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από την ΘΕΡΜΟΖΕΛ Α.Ε.

3.7 Έχουμε το δικαίωμα σε μερικές παραδόσεις ή την παροχή υπηρεσιών, αν αυτό δεν είναι παράλογο για τον πελάτη. Στο βαθμό που είναι συνήθεις στην επιχείρηση, επιτρέπονται υπερβολικές ή μειωμένες παραδόσεις και δεν παρέχουν δικαίωμα καταγγελίας.

4. Αποστολή, Μεταφορά Κινδύνου

4.1 Εάν η παράδοση καθυστερήσει λόγω βλάβης του πελάτη, ο κίνδυνος τυχαίας αλλοίωσης ή απώλειας περνάει στον πελάτη με την ειδοποίηση προς τον πελάτη ότι τα αγαθά είναι έτοιμα προς αποστολή (αδυναμία αποδοχής). Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για το κόστος αποθήκευσης μετά τη μεταφορά του κινδύνου. Όλοι οι περαιτέρω ισχυρισμοί ίσως παραμείνουν ανεπηρέαστοι.

4.2 Εάν ο πελάτης παραλείπει την αποδοχή ή παραβιάζει άλλες υποχρεώσεις συνεργασίας εξ αμελείας ή με πρόθεση, δικαιούται να ζητήσουμε αποζημίωση για τις ζημίες που συνεπάγεται, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων δαπανών.

5. Πληρωμή

5.1 Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου. Η επικαιρότητα της πληρωμής καθορίζεται με την παραλαβή της πληρωμής στον λογαριασμό που καθορίζεται από εμάς. Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, ισχύουν οι κανονισμοί.

5.2 Με την προβλεπόμενη ημερομηνία πληρωμής, ισχύουν αυτομάτως όλες οι νόμιμες συνέπειες της καθυστέρησης. δεν απαιτείται ξεχωριστή υπενθύμιση στον πελάτη.

5.3 Ο πελάτης έχει δικαιώματα διατήρησης και συμψηφισμού μόνο στο βαθμό που η αξίωσή του έχει καθοριστεί από δικαστήριο ή είναι αδιαφιλονίκητη. Σε περίπτωση ελαττωματικής παράδοσης, τα αντισταθμιστικά δικαιώματα του πελάτη, ιδίως σύμφωνα με το τμήμα 8 αυτών των όρων, παραμένουν αμετάβλητα.

5.4 Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, διαμαρτυρίας λογαριασμών ή διακοπής πληρωμών εκ μέρους του πελάτη, όλες οι εκκρεμείς αξιώσεις καθίστανται απαιτητές αμέσως. Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να παρακρατούμε τις παρακρατούμενες παραδόσεις έναντι προκαταβολής ή χρεωστικών τίτλων. Όλοι οι περαιτέρω ισχυρισμοί ίσως παραμείνουν ανεπηρέαστοι.

6. Διατήρηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης

6.1 Διατηρούμε την κυριότητα των παραδοθέντων αγαθών μέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των τρεχουσών και μελλοντικών απαιτήσεων που προκύπτουν από τη σχέση παράδοσης και άλλες υφιστάμενες επιχειρηματικές σχέσεις με τον πελάτη. Ο πελάτης υποχρεούται να μεταχειρίζεται τα προστατευόμενα προϊόντα με προσοχή και να τα ασφαλίζει με δικά του έξοδα, ιδίως σε περίπτωση ζημιάς από πυρκαγιά, νερό ή κλοπή.

7. Σχέδια και προδιαγραφές του πελάτη

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι τα σχέδια και οι προδιαγραφές που παρέχει είναι σωστές από πλευράς περιεχομένου και τεχνικών λεπτομερειών και ότι είναι απαλλαγμένα από δικαιώματα τρίτων.

8. Εγγύηση

8.1 Εγγυόμαστε ότι τα παρεχόμενα αγαθά δεν έχουν ελάττωμα κατά τη στιγμή της μεταφοράς του κινδύνου. Όσον αφορά την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ισχύουν οι κανονισμοί του άρθρου 10.

Οποιαδήποτε συγκεκριμένη συμφωνία σχετικά με τα παρεχόμενα αγαθά είναι το πρωταρχικό σημείο αναφοράς / πρότυπο για τον προσδιορισμό της ύπαρξης ενός ελαττώματος. Οι προδιαγραφές ή οι τεχνικοί όροι παράδοσης που δίνονται στον πελάτη πριν από την τοποθέτηση της παραγγελίας ή συμπεριλήφθηκαν στη σύμβαση κατά τρόπο συγκρίσιμο με τους παρόντες Γενικούς Όρους Παράδοσης και Πληρωμής αποτελούν συμφωνία σχετικά με τις ιδιότητες των προϊόντων (η "Συμφωνηθείσα Ποιότητα" "). Οι περιγραφές που περιέχονται σε αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ποιότητας. Μικρές αποκλίσεις από την εγκεκριμένη ποιότητα δεν είναι ελαττώματα. Εφόσον δεν συμφωνήθηκε ρητά κανένα όριο για τις αποκλίσεις, επιτρέπονται σε κάθε περίπτωση οι αποκλίσεις που είναι συνήθεις στην επιχείρηση. Επιπλέον, οι ισχυρισμοί εγγύησης δεν υπάρχουν στην περίπτωση της φυσικής φθοράς.

8.2 Οι δημοσιευμένες προδιαγραφές σχετικά με τα παρεχόμενα αγαθά, ιδίως τα σχέδια, οι εικόνες, το βάρος, οι μετρήσεις και οι προδιαγραφές απόδοσης που περιέχονται στις περιγραφές και τις δημοσιεύσεις των προϊόντων μας, πρέπει να θεωρούνται ως κατά προσέγγιση μέσοι όροι και δεν αποτελούν εγγύηση για την παρουσία ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού ή μιας εγγύησης ποιότητας.

8.3 Εάν τα παραδοθέντα εμπορεύματα είναι ελαττωματικά και υπό την προϋπόθεση ότι μας γνωστοποιήσουμε άμεσα και γραπτώς το ελάττωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, θα διορθώσουμε το ελάττωμα ή θα παραδώσουμε αντικατάσταση χωρίς ελαττώματα. Σε περίπτωση μεταγενέστερης εκτέλεσης, είμαστε υποχρεωμένοι να αναλάβουμε όλες τις υποχρεωτικές εκ του νόμου δαπάνες για την αποκατάσταση του ελαττώματος, στο βαθμό που δεν αυξάνονται από το γεγονός ότι τα παραδοθέντα αγαθά έχουν μεταφερθεί σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο εκτέλεσης.

8.4 Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, εγγύηση εγγύησης για πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τις παραδόσεις και τις υπηρεσίες μας που δεν αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις. Οι πληροφορίες και οι συμβουλές που παρέχονται από εμάς δεν απαλλάσσουν τον πελάτη από τη διεξαγωγή των δικών του δοκιμών.

8.5 Σε περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης ή επιστροφής εξόδων, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9.

9. Ευθύνη

9.1 Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων, ιδίως της παράδοσης ελαττωματικών προϊόντων ή παράνομων πράξεων, ευθυνόμαστε μόνο για πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια, υπό την επιφύλαξη περαιτέρω συμβατικών ή νόμιμων όρων ευθύνης. Σε περίπτωση απλής αμέλειας, είμαστε υπεύθυνοι μόνο για ζημίες που προκύπτουν από θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή βλάβη στην υγεία, καθώς και από παραβίαση ουσιαστικής συμβατικής υποχρέωσης (υποχρέωση η εκπλήρωση της οποίας είναι ουσιώδης για την ορθή και ορθή εφαρμογή της σύμβαση και για την εκπλήρωση της οποίας ο συμβαλλόμενος εταίρος βασίζεται ή θα πρέπει να μπορεί να επικαλεστεί). Σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας με αποτέλεσμα την παραβίαση ουσιαστικής συμβατικής υποχρέωσης, η ευθύνη μας περιορίζεται στις ζημιές που είναι τυπικές για αυτόν τον τύπο σύμβασης και είναι προβλέψιμες κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης.

10. Βιομηχανικά Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα

10.1 Εγγυόμαστε μόνο ότι τα εμπορεύματα είναι απαλλαγμένα από βιομηχανικά ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων και πνευματικά δικαιώματα στη χώρα στην οποία κατασκευάστηκαν (στα ακόλουθα "δικαιώματα ιδιοκτησίας").

10.2 Σε περίπτωση που ένα αρχείο τρίτου δικαιολογεί αξιώσεις κατά του πελάτη λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας μέσω της συμβατικής χρήσης αγαθών ή υπηρεσιών, θα ευθυνόμαστε εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην ενότητα 8.6 ως εξής: Εμείς κατά την κρίση μας είτε να εξασφαλίσει άδεια για τα σχετικά δικαιώματα ή να τροποποιήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες με τρόπο αποδεκτό από τον πελάτη και στην οποία δεν παραβιάζονται πλέον τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό κάτω από εμπορικά εύλογες συνθήκες ή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο πελάτης δικαιούται να εκχωρήσει το νόμιμο δικαίωμα ακύρωσης ή μείωσης της τιμής αγοράς.

10.3 Ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μας ενημερώσει αμέσως για τυχόν αξιώσεις τρίτων σχετικά με παραβίαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, να μην παραδεχτούμε μια τέτοια παράβαση και να μας στηρίξει σε κατάλληλο βαθμό για την αντιμετώπιση τέτοιων αξιώσεων.

10.4 Οι απαιτήσεις του πελάτη εξαιρούνται εάν ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την παραβίαση αυτών των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων ή αυτό οφείλεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις του πελάτη.

10.5 Όσον αφορά τις απαιτήσεις αποζημίωσης και επιστροφής εξόδων, ισχύουν οι διατάξεις του Τμήματος 9.

11. Υλικό συσκευασίας

Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παραλάβουμε το υλικό συσκευασίας. Σε περίπτωση που το υλικό συσκευασίας πρόκειται να παραμείνει στον πελάτη, τότε είναι υπεύθυνος για τη νομίμως απαιτούμενη επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση αυτού του υλικού συσκευασίας με δικά του έξοδα.

12. Απόβλητα

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις δικές του οδηγίες και τις νομικές διατάξεις που αφορούν τη διάθεση των αγαθών με δικά του έξοδα.

13. Εμπιστευτικότητα, προστασία δεδομένων

13.1. Τα έγγραφα που παρέχονται στον πελάτη ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμα σε τρίτους, να αντιγράφονται ή να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που έχουν συμφωνηθεί.

13.2 Οι πληροφορίες που μας παρέχονται σε σχέση με τις παραγγελίες δεν πρέπει να θεωρούνται εμπιστευτικές, εκτός εάν η εμπιστευτικότητα είναι προφανής ή έχει ρητά δηλωθεί από τον πελάτη.

13.3 Επισημαίνουμε ότι αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και τα μοιραζόμαστε με εταιρείες που συνδέονται με εμάς στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τη σύναψη, εφαρμογή ή τερματισμό των συμβατικών μας συμφωνιών με τον πελάτη. το πράττουμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ελληνικού Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων (3471/2006).

14. Άλλο

14.1 Τα εμπορεύματα είναι παραδοτέα στην έδρα της ΘΕΡΜΟΖΕΛ Α.Ε.. Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταφέρονται για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστού, εκτός εγγράφου συμφωνίας ή σύμβασης.

14.2 Κάθε αμφισβήτηση σχετικά με την παραλαβή, την ποιότητα, την ποσότητα και την αξία των παραλαμβανόμενων εμπορευμάτων πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως και εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή. Διαφορετικά, θα τεκμαίρεται ότι τα εμπορεύματα παραλήφθηκαν ανεπιφύλακτα, ακόμη και αν δεν υπογράφηκε το συνεδευτικό στοιχεία από τον αγοραστή για ποιοδήποτε λόγο.

14.3 Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές, αντικαταστάσεις δε τυχόν ελαττωματικών εμπορευμάτων γινονται μόνο εφόσον τα εμπορεύματα είναι στην αρχική τους συσκευασία, άθικτα και ύστερα από έλεγχο και έγκριση του τεχνικού τμήματος της πωλήτριας εταιρείας.

14.4 Η μεταφορά του εμπορεύματος προς επισκευή και αντίστροφα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή.

14.5 Η αποδοχή της χρέωσης απο τον πελάτη, όπως και όλων των όρων, με βάση το συγκεκριμένο στοιχείο, αποδεικνύοναι εκ΄τος των άλλων και μόνο από την παραμονή του στοιχείου σε αυτόν, εφ'όσον δεν υπάρχει γραπτή διαφωνία του, εντός 3 ημερών από την ημέρα έκδοσης του στοιχείου.

14.5 Η εξόφληση του τιμολογίου γίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης που αναγράφεται στην μπροστινή σελίδα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά και αναγράφεται γραπτώς. Κάθε δε καθυστέρηση επιβαρύνεται με το νόμιμο τόκο.